Gweithdai Planning for Profit

Published 22 May 14

Ydych chi’n ystyried gwneud newidiadau i’ch busnes? 

  • Mwy o fuchod
  • Mwy o laeth o’r borfa
  • Cyflogi staff
  • Newid patrymau lloia
  • Cynllunio olyniaeth
  • Sied newydd

Neu’n chwilio am ffyrdd o gynyddu’ch elw’n unig …

Beth yw ‘Planning for Profit’P4P Piggy Bank

Planning for Profit yw gweithdy cynllunio deuddydd DairyCo ar gyfer ffermwyr llaeth, sy’n cael cyfle i weithio drwy senarios rheolaeth ariannol a chorfforol, a senarios maeth go iawn ar gyfer eu busnesau.   Trwy roi amser ichi i ffwrdd o dasgau dyddiol y fferm, mae’r gweithdy preswyl hwn yn gyfle gwych i ganolbwyntio ar botensial y busnes.  Rydym yn annog dau berson i fynychu o bob busnes, er mwyn cael y budd o rannu meddyliau, yn ogystal â dealltwriaeth o’r camau sydd angen eu cymryd ar ôl y gweithdy.

Bydd tri ymgynghorydd arbenigol yn gweithio gyda chi i archwilio’ch busnes, gan ddefnyddio costau cynhyrchu go iawn y fferm (a gesglir oddi wrthych cyn y gweithdy) fel sylfaen. 

Mae mynychwyr hefyd yn elwa o’r cyfle i rannu profiadau a syniadau â ffermwyr eraill (bydd uchafswm o naw busnes llaeth ym mhob gweithdy), ynghyd â sesiynau technegol ar faeth, defnyddio porthiant, a chostau craidd fesul buwch.  Yn bwysig, bydd cyfle ichi brofi’r senarios gwahanol ar gyfer eich busnes. 

Mwy am y gweithdy

Mae Planning for Profit yn weithdy deuddydd a gynigir am bris gostyngol o £269 +TAW ar gyfer hyd a ddau berson o bob busnes, gan gynnwys llety.  Os ydy bod i ffwrdd o’r fferm yn eich rhwystro’n benodol rhag mynychu, cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio gwneud newidiadau fel bod pob busnes yn gallu mynychu.

Dros y ddau ddiwrnod ymdrinnir ag amrywiaeth o feysydd technegol ac ymarferol.

Mae sesiwn gyntaf y gweithdy’n canolbwyntio ar pam y mae’r cynhyrchwyr wrthi’n cynhyrchu llaeth a beth yw eu nodau a’uP4P Session hamcanion, ar lefel bersonol a lefel busnes.  Mae’r sesiwn hon yn allweddol o ran nodi llwybrau posib ar gyfer busnesau, gan gynnig arweiniad a chymorth  gyda’r cynlluniau y gall busnesau fod yn awyddus i’w creu o ganlyniad i’r gweithdy.

Mae trafodaeth am amcanion y busnes yn nhermau pa elw yr hoffai’r mynychwyr ei gael o’r busnes yn annog cynhyrchwyr i ystyried ‘sut alla’  i gyrraedd y ffigwr hwnnw?’ yn hytrach na ‘dyma beth mae’r busnes yn ei wneud.’

Cyflwynir ‘costau cadw fesul buwch’ fel ffigwr allweddol o fewn y gweithdy.  Mae’r ffigwr hwn yn cynnwys y costau sy’n gysylltiedig â chadw anifail ar y fferm cyn porthiant.  Gall deall pa gostau fydd yn cynyddu wrth i nifer y buchod gynyddu, a’r rhai y gellir eu lleihau wrth i’r nifer gynyddu, helpu gyda phenderfyniadau ynghylch ehangu ac atgyfnerthu busnesau yn ystod y cyfnod cynllunio.

Yn ystod y trafodaethau hyn, ceir sesiynau sy’n defnyddio data’r fferm o fewn rhaglen ‘excel’ bwrpasol, a fydd yn y pen draw’n darparu cynllun busnes penodol.  Adeiladwyd y rhaglen hon er mwyn gallu profi gwahanol opsiynau ar gyfer y busnes ochr yn ochr â’i gilydd, ac yn erbyn  gweithgaredd presennol, yn ogystal â gweithgaredd a fwriedir.

Sesiynau’n edrych ar ofynion maethol y fuwch yn ystod y cyfnod llaetha a’r cyfnod sych yn nhermau gofynion egni, cynhyrchu llaeth, twf lloi, cynhaliaeth, newidiadau i’w chyflwr ac ati, gan gydbwyso beth mae’r deiet yn ei ddarparu yn erbyn y potensial.  Y ddealltwriaeth hon o sut mae newidiadau maethol yn effeithio ar y fuwch yw sylfaen agweddau cynllunio cynhyrchu’r gweithdy. 

Treulir  amser yn edrych ar y gwerth ariannol y gellid ac y dylid ei gysylltu â gwahanol swyddi ar y fferm.  A roddir y gwerth ariannol iawn i’r amser a gymerir i reoli’r busnes?  Ydy’r llafur a gyflogir neu sydd ar gael yn cyflawni’r rolau cywir o fewn y busnes?  Mae’r sesiwn hon yn cysylltu â’r ffigyrau elw a drafodwyd yn y sesiwn gynnar, a’r nod yw helpu i ddeall sut i roi gwerth ar amser, a’i ystyried wrth gynllunio strategaethau busnes.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am weithdai Planning for Profit DairyCo, yna cysylltwch â’ch swyddog estyn lleol neu Rachael Chamberlayne ar 07976980759 neu rachael.chamberlayne@dairyco.ahdb.org.uk