Effeithlonrwydd Ynni

Welsh English

Energy Efficiency

Fel rhan o'r modiwl hwn, mae cymorth ar gael i 250 o ffermydd llaeth yng Nghymru i adolygu'u defnydd o un ai trydan, tanwydd neu ddŵr, gyda'r nod o ganfod meysydd lle gellid gwneud defnydd mwy effeithlon.

Mae'r adolygiad yn tynnu sylw at feysydd y gellid eu gwella er mwyn cwtogi ar y costau, trwy leihau'r galw am ynni / defnydd o ddŵr a nodi arfer gorau.

Mae ynni'n cynrychioli cost fawr a chynyddol i ffermwyr, ac felly mae rhannu gwybodaeth am dechnolegau a strategaethau y gellir eu defnyddio i wella effeithlonrwydd yn cael ei weld fel cam positif tuag at arbed arian.

Bydd y broses:

  • Yn helpu ffermwyr i ddeall patrwm eu defnydd o ynni.
  • Yn dadansoddi'r cytundeb trydan yn nhermau pris, tariff, gwasanaeth a dull o dalu.
  • Yn meincnodi fferm gyda ffermydd eraill tebyg er mwyn cymharu defnydd o ynni.
  • Yn dadansoddi arbedion posib offer arbed ynni newydd, yn nhermau costau cyfalaf yn erbyn arbedion.

Unwaith y bydd ffermwr wedi cofrestru dymuniad i gael adolygiad, bydd Cydgysylltydd y Prosiect Effeithlonrwydd Ynni'n ymweld â'r fferm i gasglu data gwaelodlin cyntaf, cyn cysylltu gydag ymgynghorwr arbenigol, fydd yn adolygu'r fferm ac yn cynhyrchu'r adroddiad.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i ffermwyr llaeth yn rhad ac am ddim, a does dim rheidrwydd i ymgymryd ag unrhyw un o'r meysydd a amlygir yn yr adolygiad.

Mae cyfres o lyfrynnau a thaflenni ffeithiau ar astudiaethau achos ar gael i ffermwyr, sy'n amlygu enghreifftiau ac arfer da yn nhermau effeithlonrwydd ynni a defnydd o ynni adnewyddadwy fel ei gilydd.

I gofrestru am adolygiad o'ch defnydd o ynni, dŵr neu danwydd, cysylltwch â Neil Nicholas, ar 01554 748592 neu drwy e-bost neil.nicholas@colegsirgar.ac.uk.

Related Links & Publications