Cynllun Meincnodi Cymorth Amodol Cymru

Welsh English

Mae’r cynllun meincnodi yn un gwirfoddol a bydd yn talu £1,800 i ffermwyr llaeth Cymru i gasglu a chyflwyno data fferm ar gyfer paratoi adroddiad meincnodi. 

Er mwyn ichi dderbyn y £1,800, rhaid ichi gwblhau’r data yn y daenlen hon (lawrlwythwch yma)a’i chyflwyno i AHDB trwy flwch post diogel ar: https://fts.ahdb.org.uk/filedrop/WelshBenchmarking

Trwy gyflwyno’ch data rydych yn cydsynio:       

  • Inni gasglu, dadansoddi ac adrodd ar eich data yn nhermau cyfartaledd, ystod, 5% isaf/uchaf a chwarteli data’r holl ffermydd.

  • Y gellir defnyddio data’r holl ffermydd i wneud penderfyniadau ynghylch cymorth i’r diwydiant yn y dyfodol gan Lywodraeth Cymru ac AHDB.       

Bydd yr holl ddata’n ddienw.

 

Mae manylion ynghylch sut i lenwi’r daenlen, yn ogystal â sut i’w lawrlwytho a’i llwytho, ar gael trwy glicio yma.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn yr arian, rhaid cwblhau'r holl wybodaeth ar y ffurflen a'i hanfon i'r blwch post erbyn 30 Mehefin 2017.

Ni fydd gwybodaeth a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwnnw'n gymwys i dderbyn cymorth ariannol.  Efallai y byddwch am gael eich cyfrifydd, ymgynghorydd neu ysgrifennydd fferm i'ch helpu i lenwi ac anfon y data. Bydd eich data'n cael ei gadw'n gyfrinachol gan yr AHDB, er y bydd y data yn ei gyfanrwydd yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad terfynol yn yr hydref.

 

Pwy all gymryd rhan yn y cynllun?

Mae'r cynllun yn agored i ffermwyr llaeth yng Nghymru. Y ffermydd all gymryd rhan yw'r rhai oedd yn cynhyrchu llaeth gyda chontract cyflenwi ar 1 Ionawr 2016.  Gall busnesau fferm gyflwyno'u data os ydynt wedi gadael y diwydiant ar ôl y dyddiad hwn, ond ni all busnesau a ddechreuodd gynhyrchu ar ôl y dyddiad hwn gymryd rhan. Un taliad yn unig a wneir i bob busnes fferm (bob Cyfeirnod Cwsmer), hyd yn oed os oes gan y busnes fwy nag un buches laeth.

Gall ffermydd gyda thir y tu allan i Gymru gymryd rhan yn y cynllun os ydy mwyafrif eu tir yng Nghymru.

 

Taliadau

Gwneir y taliadau drwy Taliadau Gwledig Cymru (RPW) ym mis Medi a hynny drwy System Glirio Awtomataidd y Banciau (BACS) yn unig.  I dderbyn taliad, rhaid ichi gael Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN)  a rhaid i RPW gael eich manylion banc llawn. 

Os nad ydych wedi cofrestru fel cwsmer gydag RPW neu os yw eich manylion cyfrif banc yn anghyflawn/wedi dyddio, rhaid ichi ffonio'r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 (Llun – Iau 8.30 – 17.00, Gwener 8.30 – 16.30).